Втрата платоспроможності

Зміст:

В процесі діяльності у підприємства виникають різні грошові зобовязання перед державою по податках і зборах, перед постачальниками за сировину, товар або напівфабрикати, перед співробітниками по заробітній платі, перед банком по оплаті кредитів і відсотків по ньому і іншими кредиторами. Ці зобовязання повинні погашатися в повному обсязі і в строки, встановлені договорами або чинним законодавством. Збої при проведенні платежів вказують на втрату платоспроможності, що, в свою чергу, є ознакою нестійкого фінансового становища фірми, а можливо, і банкрутства.
Захист прав

Платоспроможність - здатність підприємства своєчасно і в повному обсязі здійснювати всі свої обовязкові платежі. Можна дізнатися її значення в числовому вираженні, розрахувавши коефіцієнт втрати платоспроможності.

Розрахунок коефіцієнта втрати платоспроможності

При цьому платоспроможним є не тільки ту юридичну особу, завжди має вільні грошові кошти, але і те, яке в змозі швидко реалізувати свої активи і погасити зобовязання. Якщо ж організація не має готівкових коштів і можливості їх отримати, то вона втратила здатність оплачувати свої борги.

Коефіцієнт втрати платоспроможності (Ку) - Показник, розрахований як відношення розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його нормативного значення. Розрахунковий показник поточної ліквідності - сума фактичного значення показника на кінець звітного періоду і його зміни між кінцем і початком цього періоду.

Формула:

Доу = (Ктл.к. + 3 / Т (Ктл.к - Дотл.н)) / 2, де

Дотл.к. - значення показника поточної ліквідності;

Дотл.н. - значення показника на початок звітного періоду;

Т - звітний період (в місяцях);

3 - період втрати платоспроможності (в місяцях);

2 - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності.

Після розрахунків можна зробити наступні висновки:

Доу lt; 1 - серйозна загроза втрати платоспроможності;

Доу > 1 - ознака стабільного фінансового стану підприємства.

аналіз розрахунків

Цей коефіцієнт розраховується для визначення ймовірності втрати платоспроможності фірмою, щоб своєчасно вжити заходів щодо запобігання настання такої ситуації на підприємстві. Несвоєчасне або не в повному обсязі погашення дебіторської заборгованості призводить до негативних наслідків: до додаткових витрат з оплати пенею або інших штрафних санкцій, до втрати довіри контрагентів, до зниження рівня конкурентоспроможності.

ліквідність підприємства

Коефіцієнт втрати платоспроможності повязаний з показником поточної ліквідності юридичної особи.

Ліквідність - здатність активів швидко звертатися в готівку грошові кошти. При цьому бажано їх продати за ринковою ціною, а не за заниженою. Ліквідність буває швидкою, поточної і абсолютної. Для визначення її рівня розраховуються спеціальні коефіцієнти.

Швидка = (Оборотні активи - Запаси) / Короткострокові пасиви. Якщо значення менше 1, то це свідчить про незадовільну структурі балансу, показує здатність юридичної особи погашати поточні зобовязання при зниженні обсягів продажів.

Абсолютна = Грошові кошти: Короткострокові пасиви. Прийнятне значення не нижче 0,2.

Поточна = Оборотні активи: Короткострокові боргові зобовязання. Повинен бути не менше 2. Відбиває здатність організації виконувати поточні обовязкові платежі за рахунок оборотних активів.

Оформлення документів

До оборотних активів належать: запаси, грошові кошти в касі та на розрахункових рахунках в банках, дебіторська заборгованість, ПДВ по придбаних цінностей, короткострокові фінансові вкладення. Короткостроковими борговими зобовязаннями визнаються позики і кредити, кредиторська заборгованість, резерви майбутніх витрат, заборгованість перед засновниками та акціонерами по виплаті доходів (дивідендів).

На підставі поданого розрахунку поточної ліквідності можна стверджувати, що підприємство має нормальної платоспроможністю в тому випадку, якщо його оборотні активи в два рази більше, ніж короткострокові боргові зобовязання. Якщо останні збільшуються, а перші знижуються, то організація втрачає можливість вчасно і в повному обсязі погашати свої борги.

Коефіцієнт відновлення втрати платоспроможності

Втрата платоспроможності вказує на погіршення фінансового стану юридичної особи. Але це може бути тимчасовою труднощами, в деяких випадках її можна повернути на колишній рівень. Можливість відновлення здатності виконувати свої зобовязання можна розрахувати з допомогою спеціального коефіцієнта відновлення втрати платоспроможності (Кв).

Формула:

Дов = (Ктл.к. + 6 / Т (Ктл.к - Дотл.н)) / 2, де

6 - період відновлення платоспроможності (в місяцях).

Значення показника:

кв lt; 1 - найближчим часом можливість відсутня;

Кв> 1 - можна повернути колишній рівень платоспроможності.

легалізація документа

За допомогою коефіцієнтів втрати і відновлення здатності організації погашати борги можна зробити висновки про фінансовий стан організації, про структуру балансу, вони використовуються для визначення банкрутства підприємства. Але при цьому зазначені коефіцієнти не є найбільш значущими при визначенні рівня фінансової стійкості фірми, так як при їх розрахунку використовується тільки поточна ліквідність за станом на початок і кінець звітного періоду без аналізу її зміни протягом цього проміжку часу.

Способи відновлення платоспроможності

Існує кілька способів відновлення здатності виконувати поточні зобовязання підприємства. До них відноситься продаж майна організації за ціною, рівною або близькою до ринкової, закриття філій і представництв з низькою рентабельністю, призупинення інвестиційних проектів.

При відновленні платоспроможності неминуче зниження витрат підприємства, наприклад, скорочення штату співробітників, зниження представницьких витрат і ін. Зниження рівня дебіторської заборгованості сприяє збільшенню оборотних активів. З метою швидкого отримання грошових коштів можна вдатися до переуступки боргових зобовязань третім особам.

Для відновлення здатності вчасно погашати борги засновники або акціонери підприємства можуть прийняти рішення про збільшення статутного капіталу шляхом випуску додаткових акцій або збільшення розміру внесків.

Також фірма може звернутися в банк або до іншої кредитної організації для отримання кредиту або випустити облігації. Але це ризикований метод відновлення рівня платоспроможності, так як потрібно бути впевненими в тому, що фірма зможе повернути своє фінансове становище на колишній рівень, а не зробити його ще гірше.


» » » Втрата платоспроможності